Politiattest

Hva er politiattest/barneomsorgsattest? 

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 

I Enebakk idrettsforening omfatter dette

  • Medlemmer av styrer, inklusive dommeransvarlig og medlemmer av sportslig utvalg
  • Trenere (inkl. hjelpetrenere)
  • Lagledere og foreldrekontakter
  • Foreldre som følger lag på overnattinger


I en politiattest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.


Politiattesten skal i prinsipp som minimum fornyes hvert tredje år og idrettslaget har rett til å kreve en ny politiattest for hver gang det tildeles en ny oppgave i idrettslaget. Det er imidlertid ikke enighet mellom Idretten og Politiet (som utsteder attesten) om hvor ofte en politiattest skal fornyes. I praksis kreves derfor ikke fornyet attest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget, uavhengig av når denne ble utstedt eller eventuelt skifte av roller.


Det er hovedstyret i EIF har ansvaret for politiattestordningen. Undergruppene defineres i tillegg en egen ansvarlig for politiattest. Det er imidlertid den som skal forevise politiattest som selv har ansvar for å innhente denne og forevises denne til politiattestansvarlig.


Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Hvordan søke om politiattest

  1. For personer over 18 år gjøres søknad om politiattest på nett: https://attest.politi.no/
  2. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk og må sende søknaden per post. Søknaden sendes, sammen med skjemaet “Bekreftelse på formål” (se vedlegg) og kopi av gyldig legitimasjon, til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø
  3. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Se "Vedlegg til søknad"
  4. Når du har mottatt politiattesten skal registreres denne i Enebakk idrettsforening: www.enebakkif.no/p/66002/registrerer-politiattest


Mer informasjon

Mer informasjon om politiattester finnes på Norges idrettsforbund sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


Lenker