Årsmøte Enebakk Idrettsforening 8. mars 2017

Årsmøte Enebakk Idrettsforening 8. mars 2017


Tid


Enebakk Idrettsforening avholder sitt Årsmøte 8. mars 2017.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE - Onsdag 8. mars - fra kl 18 - 21 - har alle lag & grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri, grunnet Årsmøte i foreningen

Alle medlemmer kan fremme forslag som skal behandles på årsmøtet, da må sakspapir med forslag til vedtak sendes undertegnede, innen 22. februar, på e-post leder@enebakk.org

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår nettside www.enebakkif.no senest og innen én uke før årsmøtet.

Vedlagt er Protokoll fra Årsmøtet 2016 og gjeldende Lover for Enebakk Idrettsforening.

Under er foreløpig saksliste og møteplan.

FORELØPIG SAKSLISTE OG MØTEPLAN

ÅRSMØTE ENEBAKK IDRETTSFORENING

8. mars 2017, kl 18:00 – 21:00 på StrEIFinn

Plan for gjennomføring er foreløpig slik:

Valgkort etter medlemslister deles ut ved ankomst.

Del 1.

1) Innledning Leder med presentasjon Hovedstyret. (Ca 5 min)

2) Presentasjon fra hver undergruppe, med sitt styre. (Ca 5 min X 7grupper=35 min)

6) Pause (5 Min)

Del 2. (samlet tid ca 1,5 Timer)

Årsmøtet åpen for alle som vil være tilstede, men kun medlemmer har tale- og stemmerett.

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

6.1 Lover for Enebakk Idrettsforening 2016

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Fastsette godtgjørelse/honorar

9. Vedta foreningens budsjett 2017

10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening

11. Foreta følgende valg:

a)Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 1 og styremedlem 2

b)Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.

c)Valg av styre for idrettsgruppene

d)To revisorer.

e)Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


Med sportslig hilsen

Ann-Kristin Hoelstad-Hansen

Leder Enebakk Idrettsforening

Vedlegg:
SIGNERT_Protokoll EIF Årsmøte 2016.pdf
Lover_EIF_vedtatt_Årsmøte_2016 .pdf


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.